VEDTEKTER

For

Jernbanepensjonistenes

Forbund

Stiftet 20. mai 1947

Revidert av landsmøtet i 1954, 1961, 1967, 1969, 1973, 1981, 1984, 1992, 1996, 2006, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 og 2022

Trygghet, vennskap og samhold

også som pensjonister.

§1

FORBUNDETS NAVN

Forbundets navn er

Jernbanepensjonistenes Forbund.

§2

FORBUNDETS

ORGANISASJONSMESSIGE OPPBYGGING

Forbundet er en sammenslutning av jernbanepensjonistenes foreninger med en forening i Oslo, Drammen, Hamar, Trondheim, Narvik, Bergen, Stavanger og Kristiansand, med eventuelle underavdelinger som kan etableres på større trafikknutepunkter og underlegges de forannevnte steder. Som Jernbanepensjonister regnes alle som har vært tilsatt i NSB, Jernbaneverket og tilhørende A/S-er og jernbanerelaterte virksomheter. J.fr. ordlyden i §4.

§3

FORMÅL

Forbundets formål skal være å verne om og fremme medlemmenes eldrepolitiske interesser, herunder pensjonistenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser og styrke pensjonistens stilling i Samfundet.

Til å fremme disse formål skal Forbundet samarbeide og støtte seg til Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund LO stat og Pensjonistforbundet og SAKO 


§4

MEDLEMSKAP

Opptakelse av medlemmer.

Alle jernbanepensjonister med ektefelle/samboer, etterlatte pensjonister og pensjonister som har vært tilsatt i jernbanerelaterte virksomheter som er medlem av en av jernbanepensjonist-foreningene, er samtidig medlem av Jernbanepensjonistenes Forbund.

De må samtidig akseptere forbundets og foreningenes vedtekter og den til enhver tid fastsatte kontingent. En utmeldt eller ekskludert forening har ingen rettmessig krav ovenfor forbundet.

ÆRESMEDLEMSKAP.

Med virkning fra 20. juni 2018 opprettes det ingen nye æresmedlemskap.

Dagens æresmedlemskap fortsetter etter tidligere fastsatt praksis

§5

KONTINGENT

For medlemskap i forbundet betaler de tilsluttede foreninger en kontingent som fastsettes av landsmøtet,

jfr. § 8 pkt. 6.

Kontingenten innbetales forskuddsvis pr. år til forbundets kasserer og skal være innbetalt innen utgangen av januar måned, og etter foreningens medlemstall pr.31.desember siste år.

Eventuell utmelding av forbundet må skje skriftlig til forbundets leder. En uttrått forening har intet krav på forbundet. Kontingenten til forbundets administrasjons-kasse fastsettes av landsmøtet.

Ekstrakontingent kan om nødvendig utskrives av forbundsstyret.

§6

FORBUNDETS ORGANER

Forbundets organer er:

1). Landsmøtet, 2). Forbundsstyret,

3). Arbeidsutvalget.

§7

LANDSMØTET

ER FORBUNDETS HØYESTE MYNDIGHET

Ordinært landsmøte skal avholdes hvert år. Tid og sted bestemmes av forbundsstyret.

Så vidt mulig skal ordinært landsmøte holdes i juni måned, og skal gjøres kjent for foreningene med minst 30 dagers varsel. Landsmøtet består av forbundsstyret og foreningenes representanter. Disse velges i forhold til medlemstallet med 1 – en – representant for hvert påbegynt 100. medlem. Dette for de 5 – fem – første representanter, og deretter 1 – en – representant for hvert påbegynt 200 medlem. Foreningens medlemstall pr. 31. desember siste år legges til grunn.

Til landsmøtet innkalles kontrollkomiteen. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Revisor innkalles til møtet, og skal i alle tilfeller avgi en skriftlig revisjonsberetning til landsmøtet.

Valg av representanter til landsmøte skal foretas av foreningenes årsmøter. Foreningene skal innen 1. april sende forbundet foreningenes beretning, regnskap og fullmaktsskjema over de valgte representanter. Fullmaktsskjemaet som gir de valgte representanter mandat, skal være undertegnet av foreningenes leder og sekretær. Foreningene dekker det økonomiske for foreningenes representanter etter foreningenes egne regler.

Alle medlemmer av Forbundet har talerett i Landsmøtet. Stemmerett og forslagsrett

har bare valgte delegater og forbundsstyret.

§8

LANDSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE:

Landsmøtet har:

1. å behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte       dagsorden.

2. å velge for ett år forbundets tillitsvalgte: leder, nestleder, sekretær og kasserer. Det skal velges en vararepresentant til Arbeidsutvalget.   

3.det skal oppnevnes en revisor

4.å velge 2 representanter til kontrollkomiteen med vararepresentanter, en av komiteens medlemmer velges som leder.

5. å foreta endringer i vedtektene i samsvar med §18.

6. å fastsette foreningenes kontingent til forbundet.

7. å fastsette godtgjøring for diett, reiseutgifter og honorarer for forbundets tillitsvalgte etter innstilling fra kontrollkomiteen.

8. å velge valgkomité etter innstilling fra forbundsstyret. Valgkomitéen skal bestå av en representant fra hver av de tilsluttede foreninger. Ett forbundsstyremedlem er valgkomiteens leder. Alle valg skal foregå etter de vanlige regler for alminnelig flertall, dersom det ikke blir reist forslag om skriftlig avstemming. Tillitsvalgte kan nekte gjenvalg for så lang tid som de har fungert.

§9

EKSTRA ORDINÆRE LANDSMØTER

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av forbundsstyret når det foreligger saker, eller oppstår situasjoner av ekstraordinært art.

Forbundsstyret plikter dessuten å innkalle til ekstraordinært landsmøte når minst halvdelen av forbundets tilsluttede foreninger krever det.

Til det ekstraordinære landsmøte velges representanter på samme måte som bestemt i § 7. Tillater ikke tiden dette, møter de samme representanter som på siste ordinære landsmøte. Forbundsstyret avgjør, med bindende virkning, hvilken framgangsmåte som skal benyttes. På ekstraordinære landsmøter skal kun behandles den eller de saker som har foranlediget møtet.

§10

FORSLAGET TIL LANDSMØTET

Forslag som de enkelte foreninger ønsker behandlet på landsmøtet, må være Arbeidsutvalget i hende senest 4 uker før landsmøtet skal avholdes.

Årsberetning og regnskap for forbundet, samt dagsorden for landsmøtet, skal være foreningens styre og Landsmøtedelegatene i hende senest 2 uker før Landsmøte

§11

FORBUNDSSTYRET

Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene og består av forbundets faste tillitsvalgte: leder, nestleder, sekretær, kasserer og ledere i de tilsluttede foreninger. Funksjonstiden er ett år.

§12

FORBUNDSSTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE

Forbundsstyret holder møte så ofte lederen finner det nødvendig, eller når minst 3-tre-styremedlemmer forlanger det. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 6-seks-av de øvrige styremedlemmer er til stede.

Forbundsstyret plikter å påse at forbundets midler forvaltes på en fullt ut betryggende måte og at regnskap og pengebeholdning alltid er i orden.

Det skal kontrollere at revisor foretar kassaettersyn minst 2-to-ganger årlig. Forbundsstyret skal behandle alle spørsmål vedkommende forbundets virksomhet og foreta alt som kan tjene til å fremme dets formål.

Forbundsstyret skal føre protokoll over sine møter, og beslutninger. Protokollen skal sendes forbundsstyrets medlemmer og kontrollkomiteen.

Forbundsstyret skal være de tilsluttede foreninger behjelpelig med råd og veiledning, holde disse underrettet om alle aktuelle saker, og på beste måte å søke å verne om medlemmenes interesser.

De skal utnevne 1 representant til forstanderskapet i Jernbanepersonalets Sparebank, og

1 representant til Generalforsamlingen i Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig.

De skal fremme forslag på en felles varamedlem blant Jernbanepensjonistenes Forbund, Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund sine medlemmer etter enighet mellom Forbundene

Forbundsstyret skal fastsette godtgjørelse til arbeidsutvalget for kontor, telefon og en avis etter innstilling fra kontrollkomiteen.

§13

ARBEIDSUTVALGET

Arbeidsutvalget skal bestå av forbundets leder, nestleder, sekretær og kasserer. Arbeidsutvalget behandler alle innkomne saker, og treffer vedtak i saker av presserende art når det ikke er tid til å innkalle forbundsstyret. Arbeidsutvalget skal tilrettelegge saker som behandles i forbundsstyret. Det føres protokoll fra arbeidsutvalgets møter som sendes til forbundsstyrets medlemmer og kontrollkomiteen.

Arbeidsutvalget har rett til å disponere / benytte til en engangsbevilgning inntil kr. 5.000,- - fem tusen -. Forbundsstyret orienters om benyttet beløp. Summer over det, godkjennes av Forbundsstyret.

§14

LEDER – NESTLEDER

Lederen leder alle styremøter. Under lederens forfall overtar nestlederen. Har både leder og nestleder forfall, velger forbundsstyret setteleder.

§15

SEKRETÆR

Sekretæren skal føre protokollen under møtene, og i samarbeide med lederen å besørge forbundets korrespondanse. Han skal videre holde forbundets arkiv i orden.

§16

KASSERER

Kassereren er ansvarlig for forbundets midler som skal settes inn på konto i Jernbanepersonalets Sparebank.

Kassereren tar imot alle inntekter og ordner med de av lederen anviste beløp. Kassaboken skal føres nøyaktig og klart, og framlegges for forbundsstyret og landsmøtet i revidert stand. Kassereren er for øvrig pliktig til å framlegge revidert regnskap når det forlanges.


Forbundets signaturrett og prokura

Jernbanepensjonistenes Forbunds signaturrett gis til leder alene, og kasserer alene.

Jernbanepensjonistenes Forbunds prokura gis til leder alene, og kasserer alene.

§17


REVISJON, KONTROLLKOMITE

1. Revisjon i forbundet skal utføres av godkjent revisor. Revisor skal gjennomgå regnskaper, kasse og kontoutdrag fra Jernbanepersonalets Sparebank. Revisjon av regnskapene skal finne sted når revisor, eller kontrollkomiteen eller forbundsstyret bestemmer det. For hver revisjon skal det avgis en revisjonsrapport.

2. Kontrollkomiteen velges på landsmøtet, og skal bestå av 2 medlemmer med varamedlemmer.

En av de faste medlemmer velges som leder. Kontrollkomiteen skal påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner som blir gjort er i samsvar med forbundets vedtekter. Kontrollkomiteen skal for øvrig foreta en kritisk revisjon av forbundets disposisjoner, og en tallmessig revisjon i den utstrekning de selv finner nødvendig. Komiteen kan innkalle den faste revisor til sine møter. Komiteen skal avgi en skriftlig rapport til forbundsstyret og landsmøtet.

3. Regnskapet skal være undertegnet av forbundets leder og kasserer.

Forbundets regnskap skal desideres av landsmøtet. Foreløpig desisjon foretas av forbundsstyret. Enhver revisjonsrapport og rapport fra revisor og kontrollkomite skal forelegges forbundsstyret og landsmøtet.

Når dette er gjort skal den undertegnes av forbundets leder og kasserer. Det skal være egen protokoll fra revisor og kontrollkomite.

§18

ENDRING AV VEDTEKTENE

Endringer av vedtektene kan bare foretas av landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ingen endringer kan vedtas uten at de først har vært lagt fram for forbundsstyret, som utreder og legger fram sin innstilling. Tolkning av disse vedtekter blir avgjort av forbundsstyret, og kan ikke prøves ved de sivile domstoler. De blir avgjort av forbundsstyret, med rett til å klage til førstkommende landsmøte.

§19

OPPLØSNING

Forslag om forbundets oppløsning skal behandles på et ordinært landsmøte. Dette kan med 2/3 flertall av de frammøtte representanter vedtas at forslaget skal sendes forbundets medlemmer til avgjørelse ved uravstemning. Forslaget anses vedtatt hvis 2/3 flertall av de avgitte stemmer er for oppløsning.

Blir forslaget vedtatt ved uravstemning, skal forbundsstyret forelegge resultatet for ekstraordinært landsmøte som med alminnelig flertall avgjør på hvilken måte forbundets midler skal nyttes.

§20

AVSTEMNINGER

Når intet annet for tilfellet er besluttet skjer alle vedtak med alminnelig flertall. Unntatt herfra er de i § 18 og § 19 nevnte saker. Ved stemmelikhet anses et forslag for ikke vedtatt.